Type alias MockCheckoutStateCallback

MockCheckoutStateCallback: ((params: GetCheckoutState) => GetCheckoutStateResults)

Type declaration