Type alias CheckoutStatePlan

CheckoutStatePlan: Plan & Pick<PlanFragment, "prices">