Type alias CheckoutConfiguration

CheckoutConfiguration: Omit<CheckoutConfigurationFragment, "__typename">