Type alias MockCheckoutPreviewCallback

MockCheckoutPreviewCallback: ((params: PreviewSubscription) => SubscriptionPreviewV2)

Type declaration